El temible regreso del por qué.


Easy as impossible to get: the reasons why. Can you ask the flower why it grows, why it has perfume? It is for the same reason the speaker talks.

Tan sencillo como imposible de comprender: el por qué. Le puedes preguntar a una flor ¿por qué crece?, ¿por qué perfuma? Es por la misma razón por la que tu boca pregunta.

Някои неща са прости, но невъзможни за разбиране: Причината "защо?". Можете ли да попитате цветето защо расте, защо мирише? Поради същата причина говорителите говорят.